Algemene voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden verwijzen de termen 'Ontwerphoek,' 'wij,' 'ons,' en 'onze' naar Ontwerphoek, gevestigd aan Cruquiuszoom 78, 2142 EW Cruquius, KvK-registratie: 57650624. 'Klant,' 'jij,' en 'jou' verwijzen naar de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van onze diensten.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten die door Ontwerphoek worden aangeboden en uitgevoerd. Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Offertes en Overeenkomsten
Alle offertes en prijsopgaven van Ontwerphoek zijn vrijblijvend en geldig voor de duur zoals vermeld in de offerte. Overeenkomsten komen pas tot stand nadat de klant de offerte heeft aanvaard en Ontwerphoek de opdracht schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Ontwerphoek verstrekte ontwerpen, teksten, illustraties, foto's en andere materialen blijven te allen tijde eigendom van Ontwerphoek, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Betaling
Betalingen dienen binnen de overeengekomen termijn, zoals vermeld in de factuur of offerte, te worden voldaan. Indien betaling niet tijdig wordt ontvangen, behoudt Ontwerphoek zich het recht voor om verdere werkzaamheden op te schorten. Alle kosten en schade die ontstaan door te late betaling zijn voor rekening van de klant.

Annulering
De klant heeft het recht om de opdracht te annuleren voordat deze is voltooid. In geval van annulering is de klant verplicht om alle kosten en gemaakte kosten tot dat moment te vergoeden.

Aansprakelijkheid
Ontwerphoek zal zich naar beste vermogen inzetten om de overeengekomen diensten naar behoren uit te voeren. Ontwerphoek is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van onze diensten.

Overmacht
Ontwerphoek is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en niet aan Ontwerphoek kunnen worden toegerekend.

Geschillen
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met Ontwerphoek is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ontwerphoek is gevestigd.

Wijzigingen
Ontwerphoek behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op onze website.Door gebruik te maken van onze diensten stem je in met deze algemene voorwaarden. Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via de eerder verstrekte contactgegevens.